Golfbanan

MGK Bana

Här finner du information om Melleruds Golfbana.

Banguide

Bana med lupiner

Tävlingsbestämmelser och Lokala Banregler MGK

    Lokala Regler   Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler: Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan eller här på hemsidan. Därutöver gäller följande regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild tävling.   PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): ALLMÄN PLIKT (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 1  Out of Bounds (Regel 18.2) Out of Bounds markeras med vit pinnar. När out-gränsen avslutas med dubbla out-pinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsättning. 2  Pliktområde (Regel 17)  Pliktområde markeras med röda pinnar eller plattor. 3  Green (Regel 13) Undandtag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: Spelaren Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett löst naturföremål (till exempel maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger  ​ 4  Onormala banförhållanden (Regel 16)  a) Mark under arbete (MUA)      1. Alla områden som indentifierats av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.     2.Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.     3.Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.     4.Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, grus eller sten 5  Begränsningar i att använda speciell utrustning  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen. En spelare som ska eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel. Undantag: spelare som har tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel. Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål. 6  Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda. Vid avbrott i spel sker återsamling vid klubbhuset. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) Om inte annat föreskrivs i villkoren för en tävling skall scorekort lämnas till tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsexpeditionen med båda fötterna. Resultat - tävlingen officiellt avslutad När det slutgiltiga resultatet är tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad Melleruds GK 2022-05-10 Godkända av BDGF regelkommitté 2022-05-10       TÄVLINGSBESTÄMMELSER MELLERUDS GK 2022 Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel, Lokala Regler och  Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens  tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen. Villkor för tävling Deltagare För att får delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgiften för den  aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta.  Spelare som inte är medlemmar i Melleruds GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee. Omfattning och spelform Handicapklasser Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling: Klass A handicap - 12.0 Klass B handicap 12.1 - 24.0 Klass C handicap 24.1 - 36.0 Klass D handicap 36.0 - 54.0 Vi färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen. Avgörande vid lika resultat Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:       1. Spelhandicapsmetoden       2. Matematiska metoden      3. Lottning Anmälan Anmälan görs via Min Golf, där anmälningstiden utgång anges. Vid återbud efter anmälningstidens utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbart skäl, se 8,1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken) Efteranmälan Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. Överanmälan Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordningen som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen. Övriga Villkor Prisutdelning Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. "Scoring area", scorekortinlämning Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning. Resultat - tävlingen officiellt avslutad När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avlslutad. Överträdelse Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.  

  • golf(33)

 

 

 

Golfare

Torsdagsgruppen

Hole in one

Lista på Hole in one

Stora banan 2022    Morgan Tellander MGK hål 8 2021    Håkan Blomdahl MGK hål 8 2021    Annika Adolfsson MGK hål 12 2021    Urban Svensson Callh MGK hål 8 2021    Bengt Andersson MGK hål 4 2020    Mikael Ahnborg MGK Hummergolfen hål 8 2019    Helen Carlsson Uddevalla GK, hål 8 2017    Göran Jonasson MGK, hål 4 2017    Göran Jonasson MGK, hål 8 2017    Torsten Andersson MGK, hål 4 2016    Magnus Kjörling MGK, hål 8 2016    Marcus Fransson Onsjö GK, hål 8 2016    Krister Olsson MGK, hål 4 2015    Christina Woldstad MGK, hål 8 2012    Håkan Holmgren MGK, hål 17 2011    Sonja Dahlqvist Onsjö GK, hål 8 2010    Lasse Gustavsson MGK, hål 4 och hål 8 2009    Jan Linden, hål 4 2008    Annika Adolfsson MGK,  hål 8 2008    Eija Kärnä MGK, hål 4 2007    Daniel Aronsson, hål  8  2007    Peter Lind MGK, hål 4 2007    Jörgen Odén Forsbacka GK, hål 17 2006    Erik Förde, hål 17 2006    Mikael Gezelius MGK, hål 4 2006    Carl-Åke Gunnarsson MGK, hål 4 2006    Jacob Linder MGK, hål 4 2006    Conny Gunnarsson MGK, hål 8 2005    Per Darnfors MGK, hål 8  2005    Lars-Åke Öqvist Trollhättans GK, hål 4 2004    Ingemar Skarin FGK, hål 17 2004    Pierre Björk MGK, hål 17   Gamla stora banan (9 hål) 2004    Stefan Blücher MGK, hål 8 (nuvarande 17) 2003    Roland Mossberg MGK, hål 4 (12) 2003    Olle Evardsson MGK, hål 4 (12)  2003    Urban Jansson MGK, hål 4 (12) 2003    Ingvar Holmedahl FGK, hål 4 (12) 2001    Stefan Andersson MGK, hål 8 (17) 2001    Inga Olsson, hål 4 (12) 2001    Kurt Nyström MGK, hål 8 (17) 2001    Sterner Lindblad MGK, hål 4 (12) 2000    Ann-Marie Karlsson MGK, hål 4 (12) 2000    Kristina Holmgren MGK, hål 4 (12) 1999    Sterner Lindblad MGK, hål 4 (12) 1999    Håkan Svensson MGK, hål 8 (17) 1999    Olof Procopé MGK, hål 8 (17)

  • golf(49)

Vitsippsbacke

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev


You are now subscribed