Lokala Regler

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler:

Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan eller här på hemsidan. Därutöver gäller följande regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

ALLMÄN PLIKT (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1

 Out of Bounds (Regel 18.2)

Out of Bounds markeras med vit pinnar.

När out-gränsen avslutas med dubbla out-pinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsättning.

2

 Pliktområde (Regel 17)

 Pliktområde markeras med röda pinnar eller plattor.

3

 Green (Regel 13)

Undandtag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • Spelaren
  • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (till exempel maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger 
4

 Onormala banförhållanden (Regel 16)

 a) Mark under arbete (MUA)

     1. Alla områden som indentifierats av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

    2.Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

    3.Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

    4.Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, grus eller sten

5

 Begränsningar i att använda speciell utrustning

 a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

En spelare som ska eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: spelare som har tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

6

 Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

 a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Vid avbrott i spel sker återsamling vid klubbhuset.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkoren för en tävling skall scorekort lämnas till tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsexpeditionen med båda fötterna.

Resultat - tävlingen officiellt avslutad

När det slutgiltiga resultatet är tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad

Melleruds GK 2022-05-10

Godkända av BDGF regelkommitté 2022-05-10

 

Golfbollar

 

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MELLERUDS GK 2022

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel, Lokala Regler och  Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens  tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Deltagare

För att får delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgiften för den  aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta.  Spelare som inte är medlemmar i Melleruds GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Omfattning och spelform

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap - 12.0

Klass B handicap 12.1 - 24.0

Klass handicap 24.1 - 36.0

Klass D handicap 36.0 - 54.0

Vi färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen.

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

      1. Spelhandicapsmetoden

      2. Matematiska metoden

     3. Lottning

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf, där anmälningstiden utgång anges. Vid återbud efter anmälningstidens utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbart skäl, se 8,1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordningen som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Övriga Villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.

"Scoring area", scorekortinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat - tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avlslutad.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.